حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹

متن گزارش جلسه شماره 291 شورای عالی کار مورخ ۱۳۹9/۰1/۲0 در خصوص جزئیات حداقل حقوق کارگران در سال 1399 به شرح زیر است : بسمه تعالی پس از تلاوت قرآن و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه در دستور کار جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب اعضا رسید. مصوبات: ۱- حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۱۱,۸۰۹ ريال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال ) تعیین می‌گردد. ۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ۳۰,۳۳۸ ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۸...

ادامه مطلب...